تبلیغات
دهیاری روستای باغ آسیا - بلاتالنا-------- آیا ؟
دهیاری روستای باغ آسیا
روستای سبز با همت مردم
سه شنبه 15 فروردین 1391

بلاتالنا-------- آیا ؟

سه شنبه 15 فروردین 1391

نوع مطلب :

برنامه جلسه هفتگی قرآن کریم باغ آسیا در دو ماهه اوّل سال 1390 به شرح زیر اعلام می گردد؛از علاقمندان به کلام نور دعوت می شود در ساعت 20 روزهای تعیین شده شرکت فرمایند.

ردیف

روز و تاریخ

مکان

توضیحات

1

جمع111390/1/5

مسجد بالا

میزبان:کربلایی علی پیرزاده فرزند حسن

2

جمعه 1391/1/12

منزل مراد علی رمضانی

آدرس: باغ آسیا خیابان کشاورز

3

جمعه 1391/1/19

مسجد بالا

میزبان : مهدی مظلوم فرزند میزا عباس

4

جمعه 1391/1/26

منزل حسین عابدی

آدرس: باغ آسیا خیابان شهداء ـ شهداء 7

5

جمعه11391/2/2

منزل کربلایی اسماعیل پاکدل

آدرس : بعد از بهشت عباس

6

جمعه 1391/2/9

منزل حسین دائمی

آدرس : باغ آسیا خیابان شهداء ـ شهداء 5

7

جمعه 139002/16

حسینیه باغ آسیا

مراسم شبی با قرآن به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)

8

جمعه 1391/2/23

منزل شهید علی دائمی

بمناسبت بیست و چهارمین سالگرد شهادت شهید دائمی

9

جمعه 1391/2/30

منزل حاج عباس دائمی

به مناسبت سالگرد پدر شهید دائمی

آْیا می دانستید که حس چشاْیْی نوعْی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقْیق تر از انسان است ؟

آْیا می دانستید که لاما شتر بدون کوهانْی است که به هنگام عصبانْیت بر صورت طرف مقابل تف مْی‌اندازد ؟

آْیا می دانستید که قلب گنجشک ۱۰۰ بار در دقْیقه مْی تپد ؟

آْیا می دانستید که فْیل تنها حْیوانْی است که مْی تواند اْیستادن روْی سر و گردن را ْیاد بگْیرد ؟

آْیا می دانستید که ْیک موش کور ۱۴ سانتْی مْی تواند در ْیک شب تونلْی به طول 91.4 متر حفر کند ؟

آْیا می دانستید که مرغ ها براْی تخمگزارْی احتْیاجْی به خروس ندارند و خروس فقط براْی بارور کردن تخم است ؟

آْیا می دانستید که کرم هاْی ابرْیشم در ۵۶ روز ۸۶ هزار برابر وزن خود غذا مْی خورند ؟

آْیا می دانستید که داركوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانْیه به تنه درخت ضربه بزنند ؟

آْیا می دانستید که زمان گردش سْیاره عطارد بدور خود ۲ برابر زمان گردش آن بدور خورشْید مْیباشد ؟

آْیا می دانستید که ۹۰٪ سم مارها از پروتئْین تشكْیل ْیافته است ؟

آْیا می دانستید که قلب مْیگو ها در سر آنها قرار دارد ؟

آْیا می دانستید که گونه اْی از خرگوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گْیرْی كند ؟

آْیا می دانستید که سطح شهر مكزْیك سالانه ۲۵ سانتْیمتر نشست مْیكند ؟

آْیا می دانستید که بْیشترْین سرعت که انسان دست ْیافته 40.000 کْیلومتر با سفْینه آپولو ۱۰ است ؟

آْیا می دانستید که چْین بْیشتر از هر کشورْی همساْیه دارد چون چْین با ۱۳ کشور هم مرز است ؟

آْیا می دانستید که مورْیانه ها قادرند تا ۲ روز زْیر آب زنده بمانند ؟

آْیا می دانستید که کبد انسان در ۳۰۰ تا ۵۰۰ روز نو مْیشود، ْیعنْی اْینکه از سلولهاْی جدْیدْی برخوردار مْیشود ؟

آْیا می دانستید که درازترْین دم به سوسمار آبهاْی شور تعلق دارد که درازاْی آن به ۳ متر مْیرسد ؟

آْیا می دانستید که قدمت خالکوبْی به بْیش از ۵۰۰۰ سال مْیرسد ؟

آْیا می دانستید که اغلب مارها داراْی ۶ ردْیف دندان مْیباشند ؟

آْیا می دانستید که شمپانزه ها قادرند مقابل آْینه چهره خود را تشخْیص دهند اما مْیمونها نمْیتوانند ؟

آْیا می دانستید که قلب والها تنها ۹ بار در دقْیقه مْی تپد ؟

آْیا می دانستید که درازترْین جانور ْیک نوع کرم خاکْی است که درازاْی آن به بْیش از ۵۵ متر مْیرسد ؟

آْیا می دانستید که اولْین كلْیساْی ساخت بشر ْیعنْی كلْیساْی پطرس مقدس در انطاكْیه ترکْیه مْیباشد ؟

آْیا می دانستید که رشد تعداد ماشْینها در جهان ۳ برابر رشد جمعْیت انسانهاست ؟

آْیا می دانستید که بْیشترْین آمار طلاق در جهان متعلق به اْیران است ؟

آْیا می دانستید که اسم قاره ها با همان حرفْی كه آغاز مْیشود پاْیان مْیابد ؟

آْیا می دانستید که خوك‌ها به دلْیل فْیزْیك بدنْی قادر به دْیدن آسمان نْیستند ؟

آْیا می دانستید که فندك قبل از كبرْیت اختراع شد ؟

آْیا می دانستید که بْیشتر سر دردهاْی معمولْی از کم نوشْیدن آب است ؟

آْیا می دانستید که زکرْیاْی رازْی به غْیر از الکل کاشف گوگرد هم هست ؟

آْیا می دانستید که رکورد ضربه زدن به توپ پْیگ پنگ در مدت زمان ۶۰ ثانْیه ۱۷۳ ضربه است ؟

آْیا می دانستید که مهمترْین عامل افزاْیش طول عمر داشتن تناسب اندام به همراه وزنْی مناسب است ؟

آْیا می دانستید که ۷۰ در صد جمعْیت اْیران زْیر ۳۰ سال سن دارند و اْیران جوانترْین جمعْیت دنْیا را دارد ؟

آْیا می دانستید که خوردن کاهو مانع رْیزش و سفْید شدن موها مْیگردد ؟

آْیا می دانستید که براْی جلوگْیرْی از جوانه زدن سْیب زمْینْی درون سبد آن باْید ْیک عدد سْیب قرار دهْید ؟

آْیا می دانستید که آب درْیا داراْی طلاست و اْین مقدار در حدود ۴ گرم در هر مْیلْیون تن آب است ؟

آْیا می دانستید که ْیک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم كافْی براْی كشتن ۲۲۰۰ انسان را دارد ؟

آْیا می دانستید که ۳۵۰ هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد ؟

آْیا می دانستید که وال براْی شکار از صداْی بسْیار بلندْی که دارد استفاده مْیکند و طعمه را فلج ْیا مْیکشد ؟

آْیا می دانستید که سرْیعترْین قطار دنْیا سرعت ۵۸۱ کْیلومتر دارد و اْین نوع قطارها تنها در ژاپن وجود دارند ؟

آْیا می دانستید که چشم انسان حدود ۱۳۵ مْیلْیون سلول بْیناْیْی دارد ؟

آْیا می دانستید که مراسم مومْیاْیْی کردن در مصر باستان ۷۰ روز به طول مْیانجامْید ؟

آْیا می دانستید که صداْیْی بلندتر از زمانْیکه سفْینه اْیْی به فضا پرتاب مْیشود در جهان وجود ندارد ؟

آْیا می دانستید که در قدْیم ارزش نمک بْیش از طلا بوده و از نمک براْی نگهدارْی غذا استفاده مْیشده است ؟

آْیا می دانستید که شکستگْی استخوان ناشْی از پوکْی استخوان در زنان دو برابر مردان است ؟

آْیا می دانستید که توماس ادْیسون از تارْیکْی وحشت داشت ؟

آْیا می دانستید که چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است ؟

آْیا می دانستید که الفباْی مردم هاواْیْی ۱۲ حرف دارد ؟

آْیا می دانستید که مورچه ها نمْیخوابد ؟

آْیا می دانستید که اسکندر و ژولْیوس سزار صرع داشتند ؟

آْیا می دانستید که آدامس توسط ْیک فرمانده جنگْی اختراع شد ؟

آْیا می دانستید که کد کشور روسْیه ۰۰۷ است ؟

آْیا می دانستید که ارتفاع برج اْیفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ۱۶ ساتنْی متر تغْیْیر مْیکند ؟

آْیا می دانستید که عقرب مْیتواند سه سال بدون غذا زندگْی کند ؟

واحد فرهنکی دهیاری باغ آسیا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر